Logo Hospital Universitari de Santa Maria
Logo GSS
dijous, 27 febrer de 2020
Logo Hospital del Pallars

Borsa de treball GSS 2019


Presentació

Us donem la benvinguda a la borsa de treball de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).

L’empresa pública GSS fou creada el 1992 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, té naturalesa d’entitat de dret públic i està adscrita al Servei Català de la Salut.

La nostra missió és donar una assistència excel·lent a la població de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, prestant serveis d'atenció primària i comunitària, atenció especialitzada, salut mental i drogodependències, atenció sociosanitària i atenció social, desenvolupant la docència i la recerca.

Volem ser l'organització de referència i líder en el sistema de salut i social de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran, tant en l'assistència com en la docència i recerca, incorporant les preferències del ciutadà i del pacient en les decisions assistencials i organitzatives, amb personalització de l'assistència sanitària i social, essent els nostres valors el compromís, l’equitat, la innovació i la sostenibilitat.

GSS gestiona múltiples dispositius assistencials en el territori de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, destacant com a centres de referència l’Hospital Universitari de Santa Maria, a Lleida, l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, i dues  residències i un centre de dia per a gent gran, a Lleida.

Podeu coneix-se’ns més consultant la nostra pàgina web: www.gss.cat.

 

Presentació de la convocatòria de la borsa de treball

La borsa de treball de GSS està regulada per les bases generals de la convocatòria i les bases específiques per cada categoria professional, i abasta el conjunt de GSS.

La present convocatòria es segmentarà per categories professionals, convocades individual i successivament.

GSS garanteix en tot moment el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

 

Bolsa de trabajo GSS 2019

Presentación

Les damos la bienvenida a la bolsa de trabajo de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).

La empresa pública GSS fue creada el 1992 por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, tiene naturaleza de entidad de derecho público y está adscrita al Servei Català de la Salut.

Nuestra misión es dar una asistencia excelente a la población de Lleida y el Alto Pirineo y Aran, prestando servicios de atención primaria y comunitaria, atención especializada, salud mental y drogodependencias, atención socio sanitaria y atención social, desarrollando la docencia y la investigación.

Queremos ser la organización de referencia y líder en el sistema de salud y social de Lleida y del Alto Pirineo y Aran, tanto en la asistencia como en la docencia e investigación, incorporando las preferencias del ciudadano y del paciente en las decisiones asistenciales y organizativas, con personalización de la asistencia sanitaria y social, siendo nuestros valores el compromiso, la equidad, la innovación y la sostenibilidad.

GSS gestiona múltiples dispositivos asistenciales en el territorio de Lleida y el Alto Pirineo y Aran, destacando como centros de referencia el Hospital Universitario de Santa María, en Lleida, el Hospital Comarcal del Pallars, en Tremp, y dos residencias y un centro de día para gente mayor, en Lleida.

Puede conocernos más consultando nuestra página web: www.gss.cat.

 

Presentación de la convocatoria de la bolsa de trabajo

La bolsa de trabajo de GSS está regulada por las bases generales de la convocatoria y las bases específicas para cada categoría profesional, y abastece el conjunto de GSS.

La presente convocatoria se segmentará por categorías profesionales, convocadas individual y sucesivamente.

GSS garantiza en todo momento el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas para el tratamiento de datos personales y la libre circulación de las mismas.