Logo Hospital Universitari de Santa Maria
Logo GSS
Saturday, 13 July de 2024
Logo Hospital del Pallars

Borsa de treball GSS


Presentació

Us donem la benvinguda a la borsa de treball de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS). L’empresa pública GSS fou creada el 1992 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, té naturalesa d’entitat de dret públic i està adscrita al Servei Català de la Salut.

La nostra missió és donar una assistència excel·lent a la població de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran,prestant serveis d'atenció primària i comunitària, atenció especialitzada, salut mental idrogodependències, atenció sociosanitària i atenció social, desenvolupant la docència i la recerca.

Volem ser l'organització de referència i líder en el sistema de salut i social de Lleida i de l'AltPirineu i Aran, tant en l'assistència com en la docència i recerca, incorporant les preferències del ciutadà i del pacient en les decisions assistencials i organitzatives, amb personalització del'assistència sanitària i social, essent els nostres valors el compromís, l’equitat, la innovació i la sostenibilitat.

GSS gestiona múltiples dispositius assistencials en el territori de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran,destacant com a centres de referència l’Hospital Universitari de Santa Maria, a Lleida,l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, i dues residències i un centre de dia per a gent gran, a Lleida.Podeu coneix-se’ns més consultant la nostra pàgina web: www.gss.cat.

Presentació de la convocatòria de la borsa de treball

La borsa de treball de GSS està regulada per les bases generals de la convocatòria i les bases específiques per cada categoria professional, i abasta el conjunt de GSS.

La present convocatòria es segmentarà per categories professionals, convocades individual i successivament.

GSS garanteix en tot moment el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, adaptació de l'ordenament jurídic al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.