Logo Hospital Universitari de Santa Maria
Logo GSS
Saturday, 15 June de 2024
Logo Hospital del Pallars

Accès i Registre a la Borsa de treball de GSS

Si et vas registrar a la borsa de treball de 2016 només et cal accedir introduïnt la teva adreça de correu electrònic i la teva contrasenya. Si no t'has registrat mai només et cal omplir el formulari de registre.

Accedir

Introdueix el teu email i la teva contrasenya per accedir:

Registrar-me

Omple el següent formulari per accedir a la borsa de treball:

Certificat de discapacitat
Centre de treball (marca les opcions desitjades)
CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE CURRÍCULUM VITAE

Gestió de Serveis Sanitaris, empresa pública de la Generalitat de Catalunya proveïda de NIF núm. Q7555308A, li informa que conforme disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, adaptació de l’ordenament jurídic al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, que les dades personals facilitades i recollides en la documentació que ens lliura, seran tractades en el fitxer de dades personals sota responsabilitat de Gestió de Serveis Sanitaris, on es recullen i emmagatzemen les dades personals amb la finalitat exclusiva de formar part en els processos de selecció de personal i contractació que es duguin a terme.
L’interessat/ada atorga expressament i inequívocament el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals amb la finalitat anteriorment esmentada.
En el supòsit de produir-se alguna modificació de les seves dades personals, li demanem ens ho comuniqui per escrit amb l’única finalitat de mantenir actualitzada la seva sol·licitud d’ocupació o documentació.
Gestió de Serveis Sanitaris garanteix el bon ús de la informació, i especialment, la plena confidencialitat de les dades de caràcter personal que conté en els nostres fitxers, així com el ple compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, adaptació de l’ordenament jurídic al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, Gestió de Serveis Sanitaris es compromet a respectar la seva confidencialitat en el tractament de les seves dades personals, i l’informa que té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, cancel·lació... de les seves dades personal mitjançant sol·licitud escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigida a Gestió de Serveis Sanitaris, amb domicili a Lleida, avinguda Alcalde Rovira Roure, 44 (CP 25198).